Tigerlek 🐯

Idag på rytmiken lekte vi på Dungen och Gläntan tigerleken. Vi gick på led och fler och fler tigrar anslöt till tåget 🐅🐅🐅

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

Gräva ner föremål

Igår reflekterade grupp Stjärna tillsammans över senaste utflykten, då vi grävde ner olika föremål för att så småningom undersöka vad som händer med dem i jorden.

Barnen mindes både hur vi gick tillväga och i detalj vad vi grävt ner :); äppelskrutt, bananskal, kotte, plastpåse (svart), smörgåspapper (vitt), svamp och toalettpapper.  Alla fick chans att delge vad man trodde skulle hända med sakerna och den allmänna uppfattningen var att allt blir brunt utom plastpåsen och smörgåspappret.

Ur Lpfö 98 rev 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Djursamling på Gläntan

En liten uppdatering av Gläntans tema om “bondgårdsdjur”.

Idag har haft en mysig spontan samling om djur, både från bondgården men även om djuren på savannen och djungeln. Vi pratade om var de bor, vad de äter och hur de låter mm.

På barnens initiativ blev det även sånger om de flesta av djuren.

Livsviktig fortbildningsdag för samtliga anställda i VIM

Onsdagen den 3 oktober var terminens första fortbildningsdag och halva dagen ägnade vi åt att reflektera kring Läslyftets första fjärdedel samt den NYA läroplanen som börjar gälla 2019. Den andra halvan av dagen hölls brandskyddsutbildning på Värends räddningstjänst på Nothemmet. Alla övade släckning med filt och olika släckare och många viktiga kunskaper om det förebyggande arbetet för att undvika brand eller katastrof.

En förmiddag på Dungen

Idag på förmiddagen var det flera barn på Dungen som var sugna på att måla med vattenfärg.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Sedan på samlingen fortsatte temaarbetet och vi berättade sagan om den lilla lilla gumman. Efter sjöng vi om den lilla lilla katten med tecken som stöd 🐱

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”

Vårda sin miljö

Idag har vi på Dungen gjort rent hos fiskarna. Det var spännande och roligt. I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

Sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö, något som Maria Montessori värnade om.

En praktisk vardagsövning

Enligt montessoripedagogiken är varje tillfälle att göra barn delaktiga och få chans att ta ansvar för miljön positiva. Det stärker barnets självkänsla att få förtroende, utvecklar självständighet och hjälpsamhet när en vuxen kan överlämna ett riktigt uppdrag till barnet att utföra. Idag erbjöd jag den rena middagsdisken till ett barn att sortera och hon plockade så försiktigt och koncentrerat varje tallrik, glas och bestick till sin rätta plats. Tänk så många områden som stimulerades av en aktivitet som många vuxna suckar över i sin vardag…..

såhär tänker en montessorilärare som ser barnet uppslukad av en uppgift som denna: Motoriskt utvecklas såväl öga-hand-koordinationen, finmotoriken som balansen. Det matematiska tänkandet stimuleras genom att sortera och avgöra storlek och gruppera via form och mönster. Koncentrationen stärks och övas då man jobbar oavbrutet med en aktivitet utan att bli störd av det som sker i omgivningen och naturligtvis är de så värdefulla sociala och känslomässiga förmågorna mycket stärkta när barnet känner att det får bidra till allas trivsel och vet att pedagogen litar på att det klarar jobbet. Att få arbeta i sin egen takt och inte stressa gör att arbete upplevs som lustfullt och roligt. Slutligen ökar barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga och växer som människa – det är förskolans mål – att låta varje barn växa!

Lite fler bokstäver i grupp Stjärna

I går på samlingen tränade vi på lite fler bokstäver. Vi kände och lyssnade på l och å, repeterade s och läste lite om varje bokstav. Barnen är intresserade och engagerade 🙂

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 

Ritsaga

Dungens temaarbete fortsätter och idag på samlingen berättade vi en ritsaga! Ser ni vad det ska bli? 🐱

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”