Matematik

Idag valde flera barn på Äpplet att arbeta vidare med matematik i olika former 🙂

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla (Läroplan 18)

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan
begrepp,

En helt vanlig förmiddag på Äpplet

image

En efterlängtad kamrat kommer äntligen tillbaka efter en lång semester. Några av barnen startade arbetspasset med en spontan samling för att få reda på hur det känns att rida på en elefant.

Mål från Lpfö-98 rev 2010

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  •  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

  •  utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Förmiddagen fortsatte med full aktivitet. Allt från skapande arbete i ateljen, matlagning, naturkunskap, språk, till matematik…

image

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, (Lpfö-98 rev 2010)

image

image

image

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (Lpfö-98 rev 2010)

image

Det är roligast att arbeta tillsammans även om inte alla gör samma saker…

image

Barnen utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (lpfö-98 rev 2010)

Lego!

image

Lego sorterat i färger inbjuder till stor bygginspiration och barnen utvecklar sin förmåga att se och urskilja färger, mönster och olika former. De stimulerar sitt ordnings- och matematiska sinne.