Matematik

Idag valde flera barn på Äpplet att arbeta vidare med matematik i olika former 🙂

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla (Läroplan 18)

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan
begrepp,

Siffror

I går lyste flitens lampa i matematikdelen på Äpplet, efter den här prestationen räknade barnet även addition 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matematik

Den här eftermiddagen var det siffror och räkning som gällde, på många olika nivåer :), addition, subtraktion och multiplikation blev det!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Idag på Äpplet

dsc_0319 dsc_0320

Vi tränar på subtraktion och och bygger ord 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Utflykt på universitetet

Idag fick några barn och pedagoger från Kronan åka på utflykt till Linnéuniversitetet.
Det var väldigt spännande att åka buss dit.

IMG_3912.PNG

När vi var framme fick vi träffa fyra trevliga förskollärarstudenter som gav oss frukt till mellanmål. Därefter fick vi se hur olika geometriska former ser ut. Några kunde vi namnet på! I rummet där vi befann oss fick vi sedan gå på formjakt! Här tränar vi oss på matematiska begrepp, rumsuppfattning, samarbete, antal, geometriska former, motorik och mycket mer.

IMG_3913.PNG

Efter jakten inomhus var det dags att gå ut och göra roliga aktiviteter. Vi fick skapa geometriska former med hjälp av hopprep och vi gjorde en spännande lek där vi fick slå en stor träning, räkna hur många steg vi skulle gå och om vi hade tur så hamnade vi på en kon där det fanns “diamanter” att plocka upp!

IMG_3914.PNG

Binomen

image

image

Binomen tränar barnet att se skillnader i proportioner i tre dimensioner, att se matematiska mönster och är en förberedande upplevelse av algebra. I förskolan är arbetet med binomen en sensorisk övning, ett pussel som ger en konkret upplevelse av ekvationen (a+b)upphöjt till 3.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Demokrati och matematiklyft!

image

Denna veckan har barnen på Äpplet röstat på olika alternativ för lunch nästa vecka.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar;
-självständighet och tillit till sin egen förmåga
-och tillägnar sig och nyanserar innebörd i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
-sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
-utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
-sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Samt…
-utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Pedagogernas arbete kring matematiklyftet!

Vad är matematik? Är det så enkelt att det bara är siffror, addition, subtraktion, division och multiplikation? Eller är det mer invecklat? Är det antal, lägesbeskrivningar, riktningar, avstånd, eller kanske former? Eller är det lek, problemlösning och förändring? Ja vad är matematik egentligen? När vi är klara med matematiklyftet kommer vi alla att ha en mycket större förståelse för begreppet matematik.

När vi startar befinner vi oss alla på olika platser, beroende av våra tidigare erfarenheter från vår egen skolgång och lärarutbildning. Meningen är inte heller att vi alla ska ha nått samma mål och samma plats när vi är klara, men vi kommer alla att ha utvecklats inom området. Genom matematiklyftet och dess texter, diskussionsfrågor och uppgifter blir vi mer medvetna om matematiken i barnens vardagen.

Att använda ett matematiskt tänkande har präglat de allra första civilisationerna och förhistoriska samhällena. Den moderna människan har ett behov av att strukturera och ordna, allt ifrån att räkna sina får på ängen till att bygga pyramider eller att handla och utveckla myntsystem, vilket bekräftar idén om att matematiskt sinne alltid funnits i den moderna människans tankevärld.

Under hela sin barndom konfronteras barnen i sin vardag med olika aspekter av den grundläggande matematiken. Många upplevelser i vardagen och på förskolan har ett matematiskt innehåll. Genom leken möter barnet matematiken, de konstruerar med hjälp av olika fysiska och mentala byggmaterial och skapar en värld, ett rum att leka i och de utvecklar på så vis en rad olika begrepp och funktioner inom matematikens språk. I samspel med föremål och människor i omvärlden får barnen nya insikter och utvecklar sin matematiska förståelse. De tidiga matematiska upplevelserna lägger grunden till att barnen senare ska kunna utveckla sitt matematiska tänkande (A.Ahlberg 2000).

Barn utvecklar tidigt en ”intuitiv” matematisk förståelse om begreppen storlek, form, mängd och massa. Små barn ordnar och grupperar föremål, parbildar, jämför och upptäcker likheter och skillnader. De erfar storlek vid ett samtal om den stora dockan eller den lilla bilen. De uppfattar geometriska former när man talar om den runda bollen eller den fyrkantiga lådan. Vid måltider får de erfarenhet av kvantitet genom att tala om hur många köttbullar eller hur mycket mjölk de vill ha. De får även en upplevelse av de olika räknesätten, vill barnet ha fler köttbullar erfar de ”ökning” om de vill ha färre erfar de ”minskning” (A.Ahlberg, 2000).

Följande citat är hämtat från; Matematik från början, A.Ahlberg 2000.

”Ville, som är tretton månader, undersöker sin omvärld med stor koncentration och avsiktlighet. En eftermiddag får han se att det ligger ett par tygskor under spisen. Han tar fram ena skon och sätter sig på golvet. Han tar vänsterskon på sin högerhand och provar den mot golvet och tittar noga på den. Så tar han den andra skon och tar den på vänster hand. Han tittar intensivt och byter vänster sko till vänster hand och höger sko till höger hand. Ville lyfter upp sina händer och tittar noga på skorna. Därefter sätter han ner båda händerna och ”går på golvet” med skorna. När det är klart, tar han av skorna från händerna och kastar dem utåt golvet varvid det hörs två dunsar.”

Citatet ovan visar på att det lilla barnet föds med en förmåga att uppleva och erfara sig själv och sin omvärld, samt visa hur mycket små barn i vardagen och leken får värdefulla erfarenheter och påbörjar sin matematiska utveckling och förståelse. Ville får genom leken med skorna en mängd olika upplevelser av antalet 2, bland annat genom syn, hörsel och känsel. Det är därför viktigt att pedagogen uppfattar och fångar matematiken i vardagen och för in matematiska begrepp i den dagliga verksamheten.

Maria Montessori la stor vikt vid människans och främst barnens beroende av tidigare erfarenheter för att kunna skapa sig nya färdigheter och kunskaper och främst är det, det vi upplever med våra sinnen som bildar det råmaterial som våra kunskaper vilar på. Med detta i minnet måste vi inse att våra tidigare erfarenheter och egna inställning till matematik påverkar både varifrån vi startar och hur vi tacklar uppgifterna utmed vägen. Forskning visar också på att pedagogernas inställning omedvetet förs över till barn och elever.

En sak som vi tillsammans redan upptäckt är att matematik finns över allt, i alla sammanhang och delar av världen… …det knepiga är att hitta och medvetandegöra den! Något vi kommer bli mycket bättre på under och efter arbetet med matematiklyftet.

Förmiddagens arbetspass på Äpplet den 22:e januari

Idag har vi haft full aktivitet på Äpplet och många mål från läroplanen har varit aktuella.

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande och utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,