Samling i liten grupp

Förra veckan fick barnen höra berättelsen om Popcornmannen Poppe, en uppgift för oss pedagoger i Läslyftet, och igår fick en grupp i uppdrag att rita sin egen popcornfigur och döpa den. De gick in för uppgiften med stor iver och tanken är att vi ska arbeta vidare med berättelsen tillsammans i gruppen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,