läsa

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa
funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda
sig av, tolka och samtala om dessa,